Lehden arvot

Totuudellisuus

Tukilinja pyrkii totuudelliseen ja laadukkaaseen tiedonvälitykseen Journalistin ohjeiden mukaisella toimitustavalla. Se on riippumaton alansa toimijoista ja yhteiskunnallisista eturyhmistä. Sisällöstään se on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen. Heillä on oikeus tietää, mitä yhteiskunnassa vammaisten ja toimintarajoitteisten ihmisten kannalta tapahtuu. Lehti välttää kaavamaista tapaa kuvata vammaisuutta ja erilaisuutta. Se pyrkii tuomaan aitoon tasa-arvoon pohjaavia uusia näkökulmia yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Tasavertaisuus

Tukilinjalle olet tasavertainen. Lehti suhtautuu haastattelemiinsa ja kuvaamiinsa ihmisiin heidän ihmisarvoaan ja tasa-arvoaan kunnioittaen. Henkilön vammaa, sairautta, toimintarajoitetta, etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei tuoda esiin asiaankuulumattomalla tavalla tai halventavasti.

Vastuullisuus

Tukilinja kohtaa sinut vastuullisesti. Lehti antaa haastatelluille ihmisille mahdollisuuden toimia julkisuudessa turvallisesti ja arvokkaasti. Kun lehdessä käsitellään yksityisyyden piiriin kuuluvia asioita, se tehdään haastateltujen ihmisten suostumuksella ja tavalla, jossa heidän hyvinvointinsa ja etunsa on ensisijainen lähtökohta. Erityistä varovaisuutta noudatetaan, kun kyseessä ovat lapset ja nuoret tai toimintakyvyltään rajoittuneet henkilöt. Kiistanalaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin Tukilinja suhtautuu rakentavasti ja tasapuolisesti eikä ota kantaa keskeneräisiin oikeusprosesseihin.

Ystävällisyys

Tukilinja on ystävällinen. Lehti tuo haastattelemiensa ja kuvaamiensa henkilöiden näkökulman ja kokemukset julkisuuteen arvostavassa, kunnioittavassa ja ystävällisessä hengessä. Haastattelukäytännöissä pyritään ottamaan huomioon eri toimintarajoitteet. Haastateltaville annetaan mahdollisuus lukea haastatteluteksti ja vaikuttaa sen sisältöön niiltä osin, kuin se kuuluu heidän yksityiselämänsä piiriin.

Lehti kohtelee lukijoitaan kunnioittavasti, tasaveroisesti, ystävällisesti ja palvelevasti. Lehden sisällöstä tehdyt asiakorjaukset ja asialliset vastineet julkaistaan lehdessä.

Aktiivisen elämän tukeminen

Lehti on osa tukitoimintaa. Pyrkimys vammaisten ihmisten työllistymiseen ja aktiiviseen elämään on läpikäyvänä periaatteena sekä lehden sisällössä että tuotantoprosessissa.

Kun lehden työntekijöitä, työharjoittelijoita sekä aineiston ja palvelujen tuottajia valitaan, annetaan etusija vammaisille ja toimintarajoitteisille henkilöille sekä omaishoitajille. Katsomme, että oma kokemus vammaisuudesta tuo heille paremman asiantuntemuksen toimia vammaisasioihin keskittyvässä lehdessä. Tekijöiden kokemusasiantuntijuus tuo lehdelle myös lisäarvoa: moni lukija kokee saavansa lehdestä vertaistukea.

Lisätietoa:

Journalistin ohjeet löytyvät nettisivuilta: www.jsn.fi