Näin tuki annetaan

Hakemuksia otetaan vastaan ympäri vuoden. Päätös tehdään 3 kuukauden sisällä hakemuksen saapumisesta, mikäli siinä on mukana kaikki tarvittavat liitteet. Mikäli hakemuksen käsittelyä varten tarvitaan lisätietoja tai liitteitä, päätöksen saaminen voi kestää kauemmin. Tieto päätöksestä lähetetään hakijoille kirjallisesti.

Päätökset apurahoista tekee Tukilinjafoorumi tukitoiminnan painopisteiden mukaisesti.

Henkilökohtaisten apurahojen summa vaihtelee 100 eurosta 4 999 euroon, jonka ylittävästä tuesta yksityishenkilö joutuisi maksamaan lahjaveron. Muut kuin yksityishenkilön apurahat voivat olla suurempiakin. Käytännössä tukisummat ovat kuitenkin usein maksimisummaa pienempiä. Myönteinen tukipäätös voi olla myös osittainen. Silloin hakijalle voidaan myöntää isompaan hankintaan osa-apuraha tai tukea myönnetään vain osaan hänen hakemistaan kohteista.

Saman hakijan uusi hakemus otetaan käsittelyyn aikaisintaan 4 vuoden kuluttua edellisestä myönteisestä päätöksestä. Poikkeuksen tästä muodostavat ammattitutkintostipendi ja yhteistyöapurahat. Niiden saaminen ei estä hakemasta Tukilinjalta tänä aikana apurahaa muuhun tarkoitukseen.

Tuen perille vieminen

Tuki pyritään toimittamaan hakijalle joko haettuna välineenä tai laskutuslupana hankintapaikkaan tai palveluntarjoajalle. Rahallinen tuki voidaan sovitusti maksaa myös maksutositetta vastaan.

Koska suurin osa apurahahakemuksista koskee tietoteknisiä laitteita ja ohjelmistoja, Tukilinja tarjoaa hakijoille asiantuntevaa neuvontaa niiden hankinnassa. Tukilinja helpottaa hankintaprosessia myös suunnittelemalla hinta-laatusuhteeltaan hyviä laitekokonaisuuksia sekä tavanomaiseen asiointiin että koulu- ja opiskelukäyttöön. Näihin tarkoituksiin laitetta haettaessa tarjoamme ensisijaisesti valmista laitekokonaisuutta postitse kotiin toimitettuna. Laitekokonaisuuteen voi valinnan mukaan kuulua joko kannettava tietokone tai tabletti. Hakijoilla on mahdollisuus saada myös yksilöllinen laitekokonaisuus, kun se on toimintarajoitteen tai käyttötarkoituksen vuoksi perusteltua.

Kun Tukilinjan tilaama laitekokonaisuus on tarkoitettu opiskelukäyttöön, siihen kuuluvaan tietokoneeseen sisältyy 3 vuoden laitetakuu. Tukilinjan tilaaman tabletin mukana myönnetään näppäimistöllinen suojakuori.

Laskutuslupa on tiettyyn hankintapaikkaan osoitettu maksuväline. Siihen on merkitty käyttäjän nimi, syntymäaika, hankinnan/hankintojen maksimisumma sekä tieto siitä, mitä laskutusluvalla on tarkoitus hankkia. Laskutusluvalla ei voi maksaa muuta kuin niitä tuotteita tai palveluita, jotka siihen on kirjattu.

Kun Tukilinja sopii laskutusluvasta liikkeen kanssa, ei tuen saajasta anneta liikkeelle mitään tietoja. Jos liike kuitenkin edellyttää laskutuslupaa varten apurahan saajan nimen ja syntymäajan, niiden luovuttamisesta sovitaan aina erikseen.

Laskutuslupaa käytetään siten, että tuen saaja antaa sen hankintaa tehdessään myyjälle. Sen jälkeen hän voi tehdä laskutusluvassa mainitut hankinnat. Laskutuslupa on maksuväline, joka jää liikkeelle. Liike laskuttaa Tukilinjaa tehdystä hankinnasta. Jos tuen saaja haluaa ostaa maksimisummaa arvokkaamman tuotteen, hän maksaa laskutusluvan ylittävän summan itse.

Laskutuslupa on pääsääntöisesti voimassa 12 kuukautta luvan päivämäärästä alkaen. Tämä koskee 1.4.2018 jälkeen tehtyjä laskutuslupia. Kun laskutuslupa on myönnetty monivuotiseen toimintaan, voi sen voimassaoloaika olla pidempi.

Tukipäätösten julkaiseminen

Myönteiset tukipäätökset julkaistaan Tukilinja-lehdessä sekä Tukilinjan nettisivuilla. Kaikki tukipäätökset eivät mahdu lehteen, mutta ne julkaistaan kokonaisuudessaan Tukilinjan nettisivuilla kyseisen lehden ilmestymisen ajan. Tuen saajan nimi julkaistaan muodossa sukunimi + etunimen ensimmäinen kirjain (Meikäläinen M., Paikkakunta).

Tuen saajalla on mahdollisuus myös estää nimensä julkaiseminen. Kun tukipäätös on myönteinen, päätöksen mukana lähetetään aina vastaanottoilmoitus. Siinä tuen saajaa pyydetään varmistamaan saaneensa päätöksen ja ilmoittamaan toiveensa päätöksen julkaisutavasta. Nimi voidaan tuen saajan pyynnöstä julkaista pelkin nimikirjaimin. Tarvittaessa myös paikkakunta voidaan poistaa julkaistavista tiedoista tai muuttaa isommaksi maantieteelliseksi alueeksi (esim. Savo tai Pohjois-Suomi).

Tukipäätökset julkaistaan siksi, että avoin tiedottaminen tuen kohdistumisesta edistää merkittävästi tilaajien halukkuutta tukea toimintaa. Päätösten perustelut antavat heille konkreettista tietoa siitä, millaisia ongelmia vammat ja sairaudet voivat aiheuttaa ja millaisin keinoin niitä voidaan ratkoa. Vinkki hyvästä ratkaisusta kulkee näin eteenpäin. Tieto päätöksen julkisuudesta ehkäisee myös tuen väärinkäyttöä.

Päätösteksteissä painotetaan tuen tavoitteita ja perusteita, ei tuensaajan toimintakyvyn rajoitteita. Esimerkkejä päätösteksteistä voi lukea nettisivujen osiosta myönnetyt apurahat.

Hakemusprosessissa tarvittavat tiedot käsitellään luottamuksellisesti tukitoiminnan eettisten periaatteiden mukaisesti. Tiedot hakemuksista ja päätöksistä kirjataan tukitoiminnan asiakasrekisteriin. Sen ylläpidossa noudatetaan asiakasrekisterin eettisiä periaatteita.