Apurahan myöntäminen

Hakemuksia otetaan vastaan ympäri vuoden. Päätös tehdään 3 kuukauden sisällä hakemuksen saapumisesta, jos siinä on mukana kaikki tarvittavat liitteet. Mikäli hakemuksen käsittelyä varten tarvitaan lisätietoja tai liitteitä, päätöksen saaminen voi kestää kauemmin. Tieto päätöksestä lähetetään hakijoille kirjallisesti.

Päätökset apurahoista tekee Tukilinjafoorumi tukitoiminnan painopisteiden mukaisesti.

Henkilökohtaisten apurahojen summa vaihtelee 100 eurosta 4 999 euroon, jonka ylittävästä tuesta yksityishenkilö joutuisi maksamaan lahjaveron. Muut kuin yksityishenkilön apurahat voivat olla suurempiakin. Käytännössä tukisummat ovat kuitenkin usein maksimisummaa pienempiä. Myönteinen tukipäätös voi olla myös osittainen. Silloin hakijalle voidaan myöntää isompaan hankintaan osa-apuraha tai tukea myönnetään vain osaan hänen hakemistaan kohteista.

Saman hakijan uusi hakemus otetaan käsittelyyn aikaisintaan 4 vuoden kuluttua edellisestä myönteisestä päätöksestä. Poikkeuksen tästä muodostavat ammattitutkintostipendi ja yhteistyöapurahat. Niiden saaminen ei estä hakemasta Tukilinjalta tänä aikana apurahaa muuhun tarkoitukseen.

Tuen perille vieminen

Tuki pyritään toimittamaan hakijalle joko haettuna välineenä tai laskutuslupana joko hankintapaikkaan tai palveluntarjoajalle. Rahallinen tuki voidaan sovitusti maksaa myös maksutositetta vastaan.

Koska suurin osa apurahahakemuksista koskee tietoteknisiä laitteita ja ohjelmistoja, Tukilinja tarjoaa hakijoille asiantuntevaa neuvontaa niiden hankinnassa. Tukilinja helpottaa hankintaprosessia myös suunnittelemalla hinta–laatusuhteeltaan hyviä laitekokonaisuuksia sekä tavanomaiseen asiointiin että koulu- ja opiskelukäyttöön. Näihin tarkoituksiin tarjoamme ensisijaisesti valmista laitekokonaisuutta postitse kotiin toimitettuna. Laitekokonaisuuteen voi valinnan mukaan kuulua joko kannettava tietokone tai tabletti. Hakijoilla on mahdollisuus saada myös yksilöllinen laitekokonaisuus, kun se on toimintarajoitteen tai käyttötarkoituksen vuoksi perusteltua.

Kun Tukilinjan tilaama laitekokonaisuus on tarkoitettu opiskelukäyttöön, siihen kuuluvaan tietokoneeseen sisältyy 3 vuoden laitetakuu.

Laskutuslupa on tiettyyn hankintapaikkaan osoitettu maksuväline. Siihen on merkitty tieto siitä, mitä laskutusluvalla on tarkoitus hankkia, hankinnan/hankintojen maksimisumma sekä laskutusluvan käyttäjän nimi ja syntymäaika. Laskutusluvalla ei voi maksaa muuta kuin niitä tuotteita tai palveluita, jotka siihen on kirjattu.

Laskutuslupaa käytetään siten, että tuen saaja antaa sen hankintaa tehdessään myyjälle. Sen jälkeen hän voi tehdä laskutusluvassa mainitut hankinnat. Laskutuslupa jää hankinnan yhteydessä liikkeelle ja liike laskuttaa Tukilinjaa tehdystä hankinnasta. Jos tuen saaja haluaa ostaa maksimisummaa arvokkaamman tuotteen, hän maksaa laskutusluvan ylittävän summan itse.

Laskutuslupa on pääsääntöisesti voimassa 12 kuukautta luvan päivämäärästä alkaen. Tämä koskee 1.4.2018 jälkeen tehtyjä laskutuslupia. Kun laskutuslupa on myönnetty monivuotiseen toimintaan, voi sen voimassaoloaika olla pidempi.

Tukipäätösten julkaiseminen

Tukilinja-säätiö on vuoden 2020 alusta muuttanut apurahapäätösten nimien julkaisukäytäntöä. Henkilökohtaisen apurahan saajan nimi julkaistaan jatkossa pelkillä nimikirjaimilla, ellei saaja toivo koko nimen julkaisua. Tähän asti käytäntö on ollut se, että nimi on painetussa lehdessä julkaistu etunimen nimikirjaimella ja sukunimellä, jollei apurahan saaja ole toivonut pelkkiä nimikirjaimia. Lehden nettiversiossa on tähänkin asti käytetty pelkkiä nimikirjaimia.

Nimikirjaimien lisäksi päätöksessä mainitaan apurahan saajan paikkakunta. Tarvittaessa myös paikkakunta voidaan poistaa julkaistavista tiedoista tai muuttaa isommaksi maantieteelliseksi alueeksi (esim. Savo tai Pohjois-Suomi).

Tukipäätökset julkaistaan siksi, että avoin tiedottaminen tuen kohdistumisesta edistää merkittävästi tilaajien halukkuutta tukea toimintaa. Päätösten perustelut antavat heille konkreettista tietoa siitä, millaisia ongelmia vammat ja sairaudet voivat aiheuttaa ja millaisin keinoin niitä voidaan ratkoa. Vinkki hyvästä ratkaisusta kulkee näin eteenpäin. Tieto päätöksen julkisuudesta ehkäisee myös tuen väärinkäyttöä.

Päätösteksteissä painotetaan tuen tavoitteita ja perusteita, ei tuensaajan toimintakyvyn rajoitteita. Esimerkkejä päätösteksteistä voi lukea nettisivujen osiosta apurahojen saajat.

Hakemusprosessissa tarvittavat tiedot käsitellään luottamuksellisesti. Tiedot hakemuksista ja päätöksistä kirjataan tukitoiminnan asiakasrekisteriin. Sen ylläpidossa noudatetaan Tukilinjan asiakasrekisterin eettisiä periaatteita.